Τμήματα Οικονομικών Σχολών

Τμήματα για το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τμήμα οικονομικής επιστήμης


Μαθήματα:
Μαθηματικά Ι,ΙΙ
Στατιστική Ι,ΙΙ
Οικονομετρία Ι,ΙΙ
Μαθηματική Οικονομική
Μικροοικονομική Ι, ΙΙ
Μακροοικονομική Ι, ΙΙ
Αξιολόγηση επενδύσεων
Δημόσια οικονομική Ι, ΙΙ
Λογιστική Ι, ΙΙ
Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Ι,ΙΙ

Τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης


Μαθήματα:
Στοχαστικές διαδικασίες
Αναλογιστικά μαθηματικά
Εκτιμητική( Στατιστική Ι)
Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων (Στατιστική ΙΙ)
Θεωρία χρεωκοπίας
Ασφάλειες ζωής Ι, ΙΙ
Απειροστικός λογισμός Ι, ΙΙ
Μικροοικονομική
Μακροοικονομική