Τμήματα Οικονομικών Σχολών

Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήματα ΔΕΟΣ


Μαθήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:
Στατιστική Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Οικονομετρία Ι,ΙΙ
Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Εισαγωγή στη χρηματοδοτική
Εισαγωγή στη λογιστική
Μικροοικονομική
Μακροοικονομική
Αποτίμηση χρεογράφων και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τμήματα ΟΔΕ


Μαθήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γενικά μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χρηματοδοτική διοίκηση
Μικροοικονομική
Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης


Μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης:
Οικονομετρία Ι,ΙΙ
Μαθηματικά Ι,ΙΙ
Στατιστική